Home » รักจารใจ by เด็กทะเล
รักจารใจ เด็กทะเล

รักจารใจ

เด็กทะเล

Published
ISBN :
376 pages
Enter the sum

 About the Book 

‘วิชญะ’ คุณหมอหนุมฝีมือดีตัดสินใจทิงแสงสีในเมืองกรุงไปประจำทีเกาะหางไกลอยางเกียนฮาม นอกจากเขาอยากทำเพือชาวบานตาดำๆ ในดินแดนทีขาดแคลนหมอดีๆ แลว เขายังมีเหตุผลสวนตัวแอบซอนอยู เพราะหลังจากเกิดเรืองราวทีคาดไมถึง เขากไมคิดวาตัวเองจะทนอยูในสภาพเดิมๆ ไดอีกตMore‘วิชญะ’ คุณหมอหนุ่มฝีมือดีตัดสินใจทิ้งแสงสีในเมืองกรุงไปประจำที่เกาะห่างไกลอย่างเกียนฮาม นอกจากเขาอยากทำเพื่อชาวบ้านตาดำๆ ในดินแดนที่ขาดแคลนหมอดีๆ แล้ว เขายังมีเหตุผลส่วนตัวแอบซ่อนอยู่ เพราะหลังจากเกิดเรื่องราวที่คาดไม่ถึง เขาก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทนอยู่ในสภาพเดิมๆ ได้อีกต่อไป ดังนั้นการละทิ้งสิ่งเก่าไว้ด้านหลังจึงดูจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดทว่าเกาะเกียนฮาม... ก็ไม่ได้เงียบเหงาอย่างที่คิดเอาไว้ล่วงหน้า คนไข้ที่อยู่ห่างไกลรอให้คุณหมอหนุ่มเดินทางเข้าไปรักษาไม่เว้นแต่ละวัน ยิ่งเมื่อสาวแก่นอย่าง ‘ปะการัง’ ลูกสาวผู้ใหญ่บ้านเข้ามาปั่นป่วนในชีวิตของเขาก็ยิ่งมีแต่เรื่องราวความตื่นเต้น และถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยแถมเสี่ยงอันตรายกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบนเกาะมากแค่ไหน หากการกระทำของปะการังและแววตาของชาวบ้านกลับทำให้อุดมการณ์ในใจของเขายิ่งแรงกล้า... พร่ำบอกตัวเองว่าเขาจะต้องเดินหน้าทำหน้าที่ด้วยหัวใจให้ดีที่สุด